Kursy walut:1 Euro: 4.5474 PLN1 USD: 3.7816 PLN
Kursy metali:Miedź: 9,336.00 $/tCynk: 2,853.50 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.

Przetargi

Zakup spektrometru pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi związane z postępowaniem przetargowym na zakup spektrometru rentgenowskiego.


Pytanie 1
Zamawiający określił w  punkcie IV SIWZ, iż spektrometr powinien posiadać: Bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne do tworzenia raportów analiz ze zdjęciem.
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym spektrometr, komunikuje się z dołączonym oprogramowaniem na komputer, który umożliwia uzyskiwanie raportów z analiz. Łączność z oprogramowaniem może odbywać się przewodowo oraz bezprzewodowo (wi-fi oraz bluetooth).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 2.
Zamawiający określi w punkcie IV SIWZ, iż Urządzenie powinno posiadać rejestr operacji (logi) z modułem diagnostycznym zawiadamiającym o dysfunkcjach / usterkach urządzenia.
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie,  w którym spektrometr jest wyposażony w tzw. procesor bezpieczeństwa który sprawdza poprawność funkcjonowania podzespołów spektrometru. Główny test jest wykonywany podczas uruchamiania spektrometru oraz na bieżąco w trakcie pracy. W przypadku stwierdzenia usterki lub nieprawidłowości jest generowany kod błędu i blokowana możliwość wykonania analiz tak, aby zapobiegać wytwarzaniu promieniowania przez analizator w przypadku uszkodzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie 3.

W punkcie XI. SIWZ Zamawiający określił termin składania ofert na 17.03.21 do godziny 9:00. Czy zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 19.03.21 do godziny 9:00?
Uzasadnienie: Obostrzenia związane z COVID-19 oraz problemy z funkcjonowaniem stacjonarnym pracowników wydłużają procedury związane z formalnym złożeniem oferty. Wydłużenie terminu składania pozwoli na załatwienie wszelkich formalności i dokumentów od dostawców zagranicznych, tym samym da możliwość złożenia rzetelnej oferty w niniejszym postępowaniu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 19.03.2021r. do godziny 9.00.

Pytanie 4.

Zamawiający określił w §1, że  przedmiotem umowy jest mobilny spektrometr rentgenowski z możliwością wzorcowania i kalibracji (za pomocą dostarczonych wzorców) do szybkiej identyfikacji składu chemicznego złomów metali nieżelaznych . Co Zamawiający rozumie przez możliwość wzorcowania i kalibracji na podstawie dostarczonych wzorców?
Uzasadnienie: Spektrometry posiadają najczęściej wgraną kalibrację przez producenta (np. do analizy stopów metali), która weryfikowana jest na podstawie dołączonej próbki tzn. ”check sample”. Można też dokonywać rekalibracji krzywej poprzez tzn. współczynniki korekcji , tworzone na podstawie analizy wzorców  własnych klienta.

Odpowiedź: Zaproponowany spektrometr musi mieć dołączoną przez producenta  próbkę tzw. "check sample".

Pytanie 5.

Zamawiający określił w  punkcie IV SIWZ, iż spektrometr posiada wgraną biblioteka widm spektralnych stopów na bazie miedzi.
Czy Zamawiający miał na myśli wgraną bibliotekę gatunków stopów na bazie miedzi? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6.

W punkcie § 1 wzoru umowy Zamawiający określił ,iż wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu pomoc Inspektora w zgłoszeniu urządzenia do Państwowej Agencji Atomistyki. Czy Zamawiającemu chodzi o wskazanie inspektora ochrony radiologicznej i dostarczenie mu w dalszej kolejności dokumentacji  producenta wymaganej przy składaniu  wniosku do PAA?
Uzasadnienie: Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje stały nadzór nad firmą wykorzystującą spektrometry XRF na podstawie odrębnej umowy zawieranej bezpośrednio z użytkownikiem sprzętu. Zwykle wsparcie dostawcy polega na przekazaniu dokumentacji technicznej producenta dostarczanej z wnioskiem do Państwowej Agencji Atomistyki.

Odpowiedź: Tak. Zamawiającemu chodzi o wskazanie inspektora i przekazanie jego danych. Pierwsze zgłoszenie oraz wymagana dokumentacja, dzieki której będzie dokonane zgłoszenie - po stronie Oferenta.

Pytanie 7.

Zamawiający określi w § 5 wzory umowy  wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 48 godzin .
Wnioskujemy o modyfikację dotychczasowej treści na następującą:
- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 5 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia spektrometru. Maksymalna wartość sumy kar będzie nie większa niż 5% wynagrodzenia określonego w w § 3 ust. 1.
W przypadku konieczności wysłania spektrometru do producenta do naprawy czas usunięcia usterki (wymiana detektora, wymiana lampy rentgenowskiej) może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższych napraw dostawca zapewni nieodpłatnie spektrometr zastępczy na czas naprawy o ile będzie on dostępny w serwisie lokalnym lub serwisie producenta w Berlinie.
Uzasadnienie:
W okresie gwarancyjnym usunięcie wady bądź usterki wymaga sprawdzenia urządzenia przez lokalny serwis i dokonania naprawy. W przypadku konieczności poważniejszej naprawy (wymiana detektora lub lampy rentgenowskiej) sam czas naprawy może być dłuższy niż 48 h , gdyż może się wiązać z wysłaniem spektrometru do serwisu producenta w Berlinie. Dodatkowo w przypadku poważnego uszkodzenia, może istnieć konieczność ponownego kalibrowania urządzenia na wzorcach producenta.

Odpowiedź: Nie ma mozliwości wprowadzenia zmian w umowie.

Pytanie 8.

Zamawiający określił w § 5  punkt 1, podpunkt drugi wzoru umowy wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 48 godzin . Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację treści umowy w postaci:
  • za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 48 godzin. W przypadku konieczności przesłania urządzenia do producenta, bądź braku dostępności części zamiennej w serwisie lokalnym, czas usunięcia usterki może zostać wydłużony do 21 dni. W przypadku wydłużonej naprawy Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny dostęp do urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach.
Uzasadnienie: W przypadku naprawy  usterki, w okresie gwarancji przez serwis lokalny, która nie wymaga specjalistycznych części zamiennych, czas naprawy 48h jest jak najbardziej realny, jednakże gdy istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennej od zagranicznego producenta, czy też przesłania urządzenia do serwisu producenta,  nie możliwe jest dotrzymanie terminu naprawy nie dłużnego niż 48h.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis Wykonawcy w "Załączniku nr 2- Oświadczenie Wykonawcy" w pkt. 5 dotyczący modyfikacji i uwag związanych z "Załącznikiem nr 1 - Projekt Umowy".