Kursy walut:1 Euro: 4.3519 PLN1 USD: 3.9199 PLN
Kursy metali:Miedź: 5,876.00 $/tCynk: 2,396.00 $/t
  • wmn

    Lider w produkcji

    metali nieżelaznych

    Walcownia Metali Nieżelaznych " ŁABĘDY "S.A.

Przetargi

Modernizacja Odpylni pytania i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy otrzymane od Oferentów pytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, związane z postępowaniem przetargowym na modernizację odpylni:
1. ..."zwracamy się z prośbą o wykonanie analizy ziarnowej i składu chemicznego pyłów pobranych z rurociągów przed aktualnie eksploatowanymi urządzeniami odpylającymi"....

Ad 1. Nie przeprowadzaliśmy analizy ziarnowej i składu chemicznego pyłów pobranych z rurociągów przed aktualnie eksploatowanymi urządzeniami odpylającymi. Istnieje możliwość pobrania i przeprowadzenia prób przez Oferenta.
2. "Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 2 tygodni po udostępnieniu wyników wyżej wspomnianych analiz".
Ad 2. Jeżeli Strona będzie wykonywać pomiary, na jej żądanie Zamawiający wydłuży termin składania ofert, jednak taka informacja musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jak są zagospodarowywane obecnie pyły wydzielone w odpylaczu inercyjnym, cyklonie i filtrze workowym.
Ad 3. Pyły są zbierane i sprzedawane. Pył stanowi głównie tlenek cynku (70%).
4. Jakie są możliwości odprowadzania ścieków w przypadku gdyby został zastosowany odpylacz mokry.
Ad 4. Istnieje możliwość odprowadzania ścieków do kanalizacji. Jednak nie mogą one przekraczać parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800).
5. Udostępnienie danych dotyczących wartości zapylenia:
a) Pomiary NDS na stanowiskach pracy, które będą objęte pomiarami opisanymi w SIWZ, dla obecnych warunków,
b) Pomiary emisji na emitorze E29, z wyszczególnieniem czynników składowych zgodnie z tabelą 2 i 3 SIWZ.

Ad 5 pkt. a i b: Do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W celu zapoznania się należy uzgodnić termin z Działem Zakupów (Operator postępowania)  tel. 32 33 06 301.
6. Ze względu na to, iż przedmiotem zapytania jest instalacja odpylania linii PIT a na hali znajdują się inne piece oraz stanowiska emisji pyłowych i gazowych pomiar NDS będzie przekłamany.
Ad 6. Zamawiający zaktualizował w dniu 22.05.2019 warunki:
SIWZ: pkt. 7 ust. 2;
Projekt umowy: §2, ust. 8, pkt. 2;
...(przy wyłączonych innych źródłach emisji wydziału odlewni)...

7. W pkt. 4 SIWZ charakterystyka pieca, Zamawiający opisuje "Piec przystosowany do pracy równoległej na obu stanowiskach równocześnie". Czy Zamawiający będzie prowadził proces topienia na obu stanowiskach jednocześnie?
Ad 7. Tak, płynny metal będzie w obu stanowiskach równocześnie. Praca pieca w cyklu:
Piec A - topienie,
Piec B - odlewanie lub podtrzymanie temperatury metalu podczas operacji pomocniczych np. analiza składu. I odwrotnie.

8. Stanowisko wygrzewania kadzi: Jaka jest moc palnika używanego do wygrzewania kadzi?
Ad 8. Temperatura zagrzewania kadzi 700-800°C. Aktualnie brak informacji o mocy palnika, jednak w lipcu 2019 będzie modernizacja stanowiska - moc palnika który zostanie zamontowany to 150kW.